Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

van Rechtskundig Advies- en Incassobureau Altena Incasso B.V. te Giessen NB, kort genoemd Altena Incasso, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 60201789. (postadres: Distributiestraat 51-H, 4283 JN Giessen / www.altena-incasso.nl / info@altena-incasso.nl ) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan Altena Incasso. Op de dienstverlening van Altena Incasso is mede de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs van toepassing (www.nvra.nl). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juli 2015.

 1. Opdracht
  a. De opdracht vangt aan, zodra u opdracht geeft aan Altena Incasso dan wel zodra u mondeling of schriftelijk een opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
  b. De opdracht wordt uitgevoerd door Altena Incasso, maar Altena Incasso heeft het recht bij de uitvoering gebruik te maken van externe hulp. In dat geval zullen niet meer dan de afgesproken kosten in rekening worden gebracht. Altena Incasso houdt u op de hoogte en bericht u direct zodra er (belangrijke) ontwikkelingen met betrekking tot uw opdracht zijn.
  c. Van u verwacht Altena Incasso dat u alle informatie die van belang kan zijn voor een goede behandeling van uw opdracht tijdig aandraagt, bij voorkeur digitaal (bijv. e-mail).
 2. Betaling
  a. Declaraties van Altena Incasso dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen onder vermelding van het declaratienummer. Elke afwijkende andere betalingstermijn wordt schriftelijk met u overeengekomen. Indien u niet tijdig betaalt, dan geldt de wettelijke regeling ten aanzien van de incassokosten en wettelijke (handels)rente, welke in rekening worden gebracht.
  b. Bij “no-cure-no-pay” geldt als resultaat het volledige bedrag dat aan u is/wordt betaald door de tegenpartij plus het bedrag dat u niet meer aan de tegenpartij hoeft te betalen.
 3. Beëindiging
  a. Indien de opdracht zich beperkt tot het “buitengerechtelijk” traject, dan eindigt de dienstverlening in ieder geval als het geschil door de tegenpartij wordt voorgelegd aan een instantie die over geschillen oordeelt, zoals een rechter of een geschillencommissie. De dienstverlening van Altena Incasso stopt ook als, naar het oordeel van Altena Incasso, duidelijk wordt dat het voortzetten van het buitengerechtelijke traject geen redelijke kans van slagen meer heeft.
  b. Zowel u als Altena Incasso kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds beëindigen door schriftelijk opzegging met opgave van reden. Altena Incasso behoudt wel aanspraak op betaling van de tot dan verschuldigde/overeengekomen incassoprovisie of verrichtte werkzaamheden, vermeerderd met de afgesproken/gemaakte kosten. Indien u heeft gekozen voor een overeenkomst met een “vaste prijsafspraak” of op basis van “no-cure-no-pay” dan geldt
  het volgende: Als u de overeenkomst beëindigt, dan blijft u het afgesproken tarief verschuldigd. Als Altena Incasso tussentijds beëindigt dan bent u het afgesproken tarief niet verschuldigd, doch wel de tot dan verschuldigde/overeengekomen incassoprovisie of verrichtte werkzaamheden, vermeerderd met de afgesproken/gemaakte kosten.
 4. Uw dossier
  a. Altena Incasso gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte (persoons-)gegevens. Daarbij houdt Altena Incasso zich aan de wet – en regelgeving omtrent privacy. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Altena Incasso. Daarbuiten worden de gegevens alleen aan derden verstrekt met uw toestemming.
  b. Een kopie van uw dossier kunt u ten allen tijde schriftelijk opvragen bij Altena Incasso. Redelijke kosten hiervan worden aan u in rekening gebracht.
  c. Na beëindiging van een opdracht wordt uw dossier gedurende vijf jaar (digitaal) bewaard. Daarna wordt uw dossier vernietigd.
 5. Klachten

a. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Altena Incasso, dan dient u deze onverwijld, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te maken bij Altena Incasso. Uw klacht zal dan zorgvuldig worden behandeld en u ontvangt daar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, een inhoudelijke reactie op. Altena Incasso streeft er naar de klacht zo op te lossen dat u volledig tevreden bent.
b. Indien uw klacht naar uw mening niet naar behoren is afgehandeld, kunt u ervoor kiezen uw klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs, waarvan Altena Incasso lid is. Zie voor de klachtenprocedure: www.nvra.nl.
c. Indien u uw klacht aan de rechter wenst voor te leggen, dan is uitsluitend de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, bevoegd. Dit kan alleen anders zijn in geval van dwingend recht.
d. Op de overeenkomst tussen u en Altena Incasso is Nederlands recht van toepassing.

 1. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van Altena Incasso is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps- /bedrijfaansprakelijkheidsverzekering van Altena Incasso in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 2. Wijziging algemene voorwaarden
  De algemene voorwaarden kunnen door Altena Incasso gewijzigd worden. De algemene voorwaarden die van toepassing waren op het moment van het aangaan van de opdracht blijven op die overeenkomst van toepassing.